Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі

1. Вступники на основі повної загальної середньої освіти за денною та заочною формами навчання подають заяви:
- тільки в електронній формі, крім визначених у цьому пункті випадків;
- тільки у паперовій формі:
   - для реалізації права на вступ за співбесідою, іспитами та/або квотою-1 відповідно до цих Правил прийому;
   - за наявності розбіжностей в прізвищі, імені, по батькові, даті народження, статі або громадянстві вступника в його документах;
   - у разі подання іноземного документа про освіту;
   - у разі подання документа про повну загальну середню освіту, виданого до запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення;
   - у разі відсутності в Єдиній базі відомостей про документи про середню або вищу освіту, які є підставою для допуску до участі в конкурсі;
  - у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронній формі з інших причин, підтвердженої довідкою приймальної комісії Університету.
Вступники можуть подати до семи заяв на місця державного та регіонального замовлення в закритих (фіксованих) та відкритих конкурсних пропозиціях не більше ніж з чотирьох спеціальностей. Подання заяв на конкурсні пропозиції для участі в конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб не обмежується.

2. Інші категорії вступників, крім зазначених у пункті 1 цього розділу, подають заяви тільки в паперовій формі.

3. Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі он-лайн та розглядається Приймальною комісією згідно з Порядком подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до закладів вищої освіти України в 2018 році, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2017 року № 1378.
Університет створює консультаційний центр при Приймальній комісії для надання допомоги вступникам при поданні заяв в електронній формі. Вступники можуть звернутися до консультаційного центру будь-якого закладу вищої освіти з метою створення електронного кабінету, внесення заяв в електронній формі, завантаження додатку до документу про повну загальну середню освіту, довідки про реєстрацію місця проживання (у разі необхідності), згідно з додатком 13 Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня 2016 року № 207.

4. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до приймальної комісії. Відомості кожної заяви в паперовому вигляді реєструються уповноваженою особою Приймальної комісії в Єдиній базі в день прийняття заяви.

5. У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням спеціальності (спеціальності, спеціалізації, освітньої програми) та форми навчання.
Під час подання заяв на відкриті та закриті (фіксовані) конкурсні пропозиції вступники обов’язково зазначають один з таких варіантів:
- «претендую на участь в конкурсі на місце державного або регіонального замовлення і на участь в конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб у випадку неотримання рекомендації за цією конкурсною пропозицією за державним або регіональним замовленням»;
- «претендую на участь в конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб».
Під час подання заяв на небюджетну конкурсну пропозицію вступники претендують на участь в конкурсі виключно за кошти фізичних та/або юридичних осіб.
Вступники для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти, що претендують на місця державного або регіонального замовлення за денною формою навчання, у кожній заяві зазначають її пріоритетність; при цьому показник пріоритетності 1 (один) означає найвищу пріоритетність.
Зазначена вступником пріоритетність заяв не може бути змінена.
Для участі у конкурсі для вступу за різними формами навчання вступники подають окремі заяви.

6. Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто оригінали:
- документа, що посвідчує особу;
- військового квитка або посвідчення про приписку–для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
- документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
- сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання для вступників на основі повної загальної середньої освіти:
- документів, які підтверджують право вступника на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1 на основі повної загальної середньої освіти.
Вступники, які проживають на тимчасово окупованій території України або переселилися з неї після 01 січня 2018 року, а також вступники, які проживають на територіях, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, подають документи з урахуванням особливостей, передбачених наказом № 560 та наказом № 697 відповідно.
У разі відсутності з об’єктивних причин документа про здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) може подаватись довідка державного підприємства «Інфоресурс» про його здобуття, у тому числі без подання додатка до документа про здобутий освітній (освітньо- кваліфікаційний) рівень.

7. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:
- копію документа, що посвідчує особу;
- копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;
- копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання для вступників на основі повної загальної середньої освіти:
- чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.
Вступники, які проходять творчі конкурси, допускаються до участі в них за наявності оригіналу документа, що посвідчує особу, та сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання (за наявності).
Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції, установлені законодавством, у строки, визначені для прийому документів.

8. Копії документів, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов для зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1 на основі повної загальної середньої освіти подаються вступником особисто при подачі документів у паперовій формі у визначені цими Правилами або відповідно до них терміни. Не подані своєчасно документи, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1 на основі повної загальної середньої освіти, унеможливлюють їх реалізацію.

9. Копії документів, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов особою, яка зарахована на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти, на переведення на вакантні місця державного замовлення та за рахунок цільових пільгових державних кредитів подаються вступником особисто одночасно з виконанням вимог для зарахування на місця державного замовлення, передбачених у пункті 1 розділу Х цих Правил. Не подані своєчасно документи, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов на переведення на вакантні місця державного замовлення та за рахунок цільових пільгових державних кредитів, унеможливлюють їх реалізацію.

10. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами Приймальною комісією Університету. Копії документа, що посвідчує особу, військового квитка (посвідчення про приписку) не підлягають засвідченню. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

11. Приймальна комісія здійснює перевірку підстав для отримання спеціальних умов для зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1, квотою-2 на основі повної загальної середньої освіти та спеціальних умов для осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти, на переведення на вакантні місця державного замовлення та за рахунок цільових пільгових державних кредитів.
Приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про освіту, поданого в паперовій формі (обчислює в разі відсутності), затверджує його своїм рішенням і вносить інформацію про середній бал документа про освіту до Єдиної бази. У разі подання вступником заяви в електронній формі
Приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про освіту на підставі його сканованої копії (фотокопії).

12. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників і приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до Університету протягом трьох робочих днів з дати реєстрації заяви в Єдиній базі або отримання результатів вступних випробувань, але не пізніше наступного дня після завершення прийому документів. У разі порушення з вини Університету встановленого терміну розгляду заяв та документів вступників, реєстрація та розгляд наступних заяв тимчасово припиняється до закінчення опрацювання прострочених заяв та документів. Оприлюднення поточних рейтингових списків вступників здійснюється на офіційному веб-сайті Університета на підставі даних, внесених до Єдиної бази.

13. Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідної освітньої програми (напряму підготовки, спеціальності), а також факт наявності/відсутності підстав для участі у конкурсі за результатами вступних іспитів, зарахування за співбесідою, зарахування за квотою-1 фіксуються в заяві вступника та підтверджуються його особистим підписом при поданні заяви у паперовій формі.

14. Заява, зареєстрована в Єдиній базі, може бути скасована Університетом на підставі рішення Приймальної комісії до дати закінчення прийому документів на навчання за умови допущення технічної помилки під час внесення відповідних даних до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку, сформованим в Єдиній базі. Скасована заява вважається неподаною, а факт такого подання анулюється в Єдиній базі. Приймальна комісія повідомляє вступникові про своє рішення в день його прийняття, після чого вступник може подати нову заяву з такою самою пріоритетністю.
Виправлення технічних помилок відбувається до дати включення вступника до списків рекомендованих до зарахування на навчання.
Вступник має право до дати закінчення подання електронних заяв скасувати у власному електронному кабінеті подану ним раніше заяву, зареєстровану та допущену до конкурсу у закладах вищої освіти, без права подання нової заяви з такою ж пріоритетністю.

15. При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти (далі – Документ), обов’язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності Документа, що здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 року № 504 «Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про освіту», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 року за № 614/27059.

16. При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про вищу духовну освіту, виданий закладом вищої духовної освіти, обов’язковим є подання Свідоцтва про державне визнання документа про вищу духовну освіту або рішення вченої ради Університету щодо визнання зазначеного документа у встановленому законодавством порядку.

График проведения модульных недель

Термін модульного контролю на весну 2019/2020 нр.

для 1 - 3  курсів - бакалаври

1 модуль  24.02 - 29.02.20
 2 модуль  06.04 - 11.04.20
 3 модуль  11.05 - 16.05.20

 

для 4 та 3 прискореного  курсів - бакалаври

1 модуль  10.02 - 15.02.20
 2 модуль  09.03 - 14.03.20
 3 модуль  13.04.- 18.04.20
3 модуль для 275, 263,073  30.03.- 04.04.20

 

 

1  курс - магістри

1 модуль  16.03. - 21.03.20
 2 модуль  20.04. - 25.04.20
 3 модуль  01.06. - 06.06.20

Военная подготовка

Информация об обучении на военной кафедре

Студенты, обучающиеся в Харьковском национальном университете имени А.Н. Бекетова имеют возможность пройти обучение по программе подготовки офицеров запаса по выбору.

1. В Национальном техническом университете «Харьковский политехнический институт» на гвардейском имени Красной звезды факультете военной подготовки имени Верховной рады Украины. Обучение осуществляется на военно-учетных специальностях, которые определяются Генеральным штабом Вооруженных сил Украины.

NTY HPI

Для прохождения военной подготовки зачисляются студенты, имеющие высокий рейтинг по результатам конкурсного отбора.
К конкурсному отбору для обучения по программе офицеров запаса допускаются студенты третьего курса дневной формы обучения и студенты, которые закончили высшие учебные заведения 2-го уровня аккредитации в соответствии со статьей 11 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе».
Адрес ФВП НТУ «ХПИ»: 61034, г. Харьков - 34, ул. Полтавский шлях, 192.
Телефоны для справок: (057) 376-72-74 или 372-61-67 на котором просить 2-45 (приемная комиссия).
Проезд: от железнодорожной станции «Южный вокзал» трамваем № 3 до остановки «Улица Кашубы», или метрополитеном до станции «Холодная гора», далее трамваем № 3 до остановки «Улица Кашубы».

2. В Харьковском университете Воздушных Сил имени И.Кожедуба на факультете подготовки офицеров запаса.

HYPS


Военную подготовку проходят студенты дневной формы обучения ВУЗов III или IV уровней аккредитации, которые на начало занятий на факультете подготовки офицеров запаса по контракту учатся на 3-м или 4-м курсе.
Для поступления на военную подготовку в ХУВС им. И. Кожедуба студенту необходимо:

  • быть гражданином Украины;
  • быть пригодным к военной службе по итогам прохождения военно-врачебной комиссии;
  • успешно пройти конкурсный отбор;
  • заключить контракт о военной подготовке.

После прохождения студентом полного курса военной подготовки, окончания ВУЗа и получения образовательно-квалификационного уровня не ниже бакалавра ему присваивается воинское звание младший лейтенант запаса.

Адрес ФПОЗК ХУВС им. И. Кожедуба: г. Харьков, ул. Клочковская, 228 (перекресток с ул. Тобольской).
Телефоны для справок: (057) 704-91-00, 772-03-95.
Электронный адрес ФПОЗК: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Сайт ХУВС: www.hups.mil.gov.ua

3. В Харьковском национальном университете внутренних дел.

00045

Обучение осуществляется по специальностям:
1. Социальная психология.
2. Психология.

Обучение осуществляется в течение двух лет один день в неделю по согласованию с деканатом основного места обучения.
По завершению курса обучения проводится учебный сбор в течение 1 месяца (июль).
Занятие студенты посещают в установленной форме одежды.

АДРЕС Харьковского национального университета внутренних дел:
пр. 50-летие СССР, 27, г. Харьков, 61080, отборочная комиссия (для обучения на кафедре военной подготовки).
Телефон для справок: (057) 739-80-23 или (057) 739-83-00
Проезд: от метро “Проспект Гагарина” маршрутное такси №№ 89, 115, 119 до остановки “Південнопроектна”.
Предоставление справок по вопросам приема на обучение осуществляется ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 9.00 до 17.00.

Порядок поступления на военную кафедру

Для поступления на военную подготовку любого выбранного учебного заведения студент Украинской государственной академии железнодорожного транспорта должен подать заявление на имя декана факультета, на котором он учится, к которому приложить копии:

  • паспорта гражданина Украины (первая, вторая страницы, прописка);
  • карточки физического лица - плательщика налогов;
  • приписного свидетельства (для юношей).

Студент проходит после подачи заявления конкурсный отбор, который включает экзамены:

  • по допризывной подготовке;
  • профессионально-психологический отбор;
  • по физической подготовке.

Для обучения на военной кафедре студент должен получить на факультете военной подготовки направление на прохождение военно-врачебной комиссии. Справку о результатах прохождения ВВК подать в приемную комиссию.

Более подробную информацию относительно обучения на военной кафедре выбранного ВУЗа можно получить по адресам факультетов военной подготовки или в деканате ТСТ.

Instagram3

Доска объявлений

529117727
Расписание звонков на пары:


1 пара:   8-30 - 10-05
2 пара: 10-15 - 11-50
3 пара: 12-35 - 14-10
4 пара: 14-20 - 15-55
5 пара: 16-05 - 17-40
6 пара: 17-50 - 19-25

We have 1585 guests and no members online